ÁO DÀI NGÀY XUÂN

 21/11/2019  Đăng bởi: Nguyễn Thị Hải

- 𝐾ℎ𝑖́ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑎𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̂𝑛 𝑛𝑎𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑢̀𝑎 𝑥𝑢𝑎̂𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛𝑢̛̃𝑎.
- Đ𝑎̂𝑢 đ𝑜́ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑒𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑛𝑔 𝑟𝑢̀𝑖, 𝑙𝑎̣𝑖 𝑟𝑢̣𝑐 𝑟𝑖́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑐𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖, 𝑛ℎ𝑢̛ 1 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̣𝑐, 𝑏𝑜̉ 𝑐𝑢̃ 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑚𝑜̛́𝑖, đ𝑒̂̉ đ𝑜́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑙𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑜̛𝑛, đ𝑜́𝑛 1 𝑛𝑎̆𝑚 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡𝑜̂́𝑡 đ𝑒̣𝑝 ℎ𝑜̛𝑛.
- 𝐾ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑎̆́𝑚 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑀𝑒̣ 𝑜̛𝑖, 𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝐵𝑒𝑎𝑢𝑡𝑦 𝑔𝑜̛̉𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑀𝑒̣ 𝑡𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑜 𝑑𝑎̀𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖, 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 đ𝑎𝑛 𝑥𝑒𝑛, 𝑐𝑢̃ 𝑚𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̀𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑑𝑎̀𝑖 𝑚𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑣𝑎̀𝑜 đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑣𝑎̀𝑦 𝑥𝑜̀𝑒 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑒́ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑘𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̛𝑛.
- 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑎̉𝑖 𝑎́𝑜 đ𝑢̃𝑖, 𝑎́𝑛ℎ 𝑘𝑖𝑚, ℎ𝑜̣𝑎 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒̂𝑢 𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, 𝑑𝑎̂𝑦 đ𝑜̉ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛, 𝐶ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎́𝑦 𝑙𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑟𝑢̃ 𝑥𝑜̀𝑒, 𝑙𝑜́𝑡 𝑡ℎ𝑢𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑖.

- 𝑆𝑖𝑧𝑒 𝑏𝑒́ 9 - 24𝑘𝑔: 230𝑘/ 𝑠𝑒𝑡
- 𝑆𝑖𝑧𝑒 𝑏𝑒́ 25 - 40𝑘𝑔: 245𝑘/ 𝑠𝑒𝑡
........................................................................................

- 𝐻𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑠𝑎̆̃𝑛: 𝐿𝑎̂̀𝑢 2, 50/11 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑆𝑜̛𝑛, 𝑃2, 𝑇𝑎̂𝑛 𝐵𝑖̀𝑛ℎ
- 𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: 0935211000

 

Viết bình luận của bạn: